St. Valentine’s Giveaway!

St. Valentine’s Giveaway!

  • Снимай се пред сърцето на Jumbo plaza сам, с твоята половинка или приятели и тагни локацията Jumbo Plaza във Facebook и/или отбележи акаунта ни в Instagram @jumboplaza_retailpark. Авторът на публикацията трябва да следва акаунта на ритейл парка в Instagram, респективно да е харесал страницата във Facebook.
  • Чрез своята публикация автоматично се включваш в томбола за награди и ваучери за двама от магазини adidas outlet, Mania, Pepco и ССС.
  • Победителите ще бъдат изтеглени на 23.02.2022 г. на случаен принцип.
  • Един участник може да участва с не повече от 1 публикация във всяка от социалните мрежи Facebook и Instagram.  
  • Участниците в томболата участват за спечелването на 10 комплекта раници за Него и Нея от adidas outlet, два ваучера за пазаруване от магазин Mania всеки на стойност 50 лева, два ваучера за пазаруване от магазин Pepco всеки на стойност от 25 лева и 10 комплекта от карти за двама с 30% отстъпка на ненамалени артикули в магазин ССС.

Instagram: Jumbo Plaza Retail Park

Facebook: Jumbo Plaza Retail Park


ПЪЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА:

1. ОРГАНИЗАТОРИ НА ТОМБОЛАТА „СНИМАЙ СЕ ПРЕД СЪРЦЕТО ЗА СВ. ВАЛЕНТИН И НИ ТАГНИ“

Организатор на томболата „СНИМАЙ СЕ ПРЕД СЪРЦЕТО ЗА СВ. ВАЛЕНТИН И НИ ТАГНИ“ („Томболата“) е БИ ДИ СИ ЕООД, ЕИК: 175146504, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Женева 7, представлявано от Стоян Колев, наричано по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР”

2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТОМБОЛАТА „СНИМАЙ СЕ ПРЕД СЪРЦЕТО ЗА СВ. ВАЛЕНТИН И НИ ТАГНИ“

Томболата стартира в 10:00 ч. на 9-ти февруари 2022 г. и приключва в 11:00 ч. на 23 февруари 2022 г., и е активна в часовия диапазон:

3. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА „СНИМАЙ СЕ ПРЕД СЪРЦЕТО ЗА СВ. ВАЛЕНТИН И НИ ТАГНИ“

Томболата е отворена за участие за всички физически лица, на възраст над 18 години, които трябва да спазват сроковете и условията на настоящите Официални правила.

Всеки желаещ да участва в промоцията трябва:

1/ да се снима пред сърцето на ритейл парка

2/ да качи снимката във Facebook и да тагне локацията в парка или да качи снимката в Instagram и да отбележи акаунта @jumboplaza_retailparkю

3/ всеки участник трябва да следва акаунта на ритейл парка в съответната социална мрежа

4/ лицето следва да предостави трите си имена, възраст, телефон за връзка и адрес на електронната си поща;

5/ всеки участник дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организатора за целите на играта и с цел директен маркетинг;

6/ Всеки участник трябва да бъде на възраст най-малко 18 години към датата на участието му

4. ОСОБЕНОСТИ:

1/ Един Участник може да участва не повече от един път за всяка социална мрежа;

2/ Непълнолетни лица под 18 годишна възраст нямат право да участват в Томболата;

5. ЛОТАРИЯ И НАГРАДА

5.1. Томболата ще се тегли на 23 февруари 2020г. в 11:00 часа с компютърна програма, избираща победителите на случаен принцип.

5.2. СПЕЧЕЛИЛИЯТ се уведомява по записания телефон и/или адрес на електронната поща. Ако СПЕЧЕЛИЛИЯТ не отговори в срок до 24 часа (или респективно откаже да получи наградата), той губи правата си за получаване на наградата, а ОРГАНИЗАТОРИТЕ уведомява следващия УЧАСТНИК резерва по реда на изтеглянето му според чл. 5.1.

5.3 Наградите са : 10 комплекта раници от adidas outlet за Него и Нея, два ваучера за пазаруване от магазин Mania на стойност 50 лева всеки, два ваучера за пазаруване от магазин Pepco на стойност 25 лева всеки и 10 комплекта от ваучери за двама с 30% отстъпка на ненамалени артикули в магазин ССС.

5.4. За получаване на наградата, СПЕЧЕЛИЛИЯТ следва да предостави своите имена и да се идентифицира.

5.5. Правото на СПЕЧЕЛИЛИЯ да получи наградата е ненаследимо и непрехвърлимо.

6. ПУБЛИЧНОСТ

6.1. Всички участници в Томболата предоставят на Организаторите правото да използва личните им данни и да публикува техни снимки с цел популяризиране на Томболата, както и където намери за добре.

7. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

7.1. Всеки участник има право по всяко време да поиска от организаторите да заличи, коригира или блокира негови лични данни, като направи това писмено на адрес: office@trinitycapital.bg

8. ОБЩИ УСЛОВИЯ

8.1. С участието си в Томболата „St. Valentine’s Giveaway“ лицата се съгласяват да спазват условията и разпоредбите на гореописаните общи правила. Общите правила са публично оповестени и достъпни за целия период и продължителност на промоцията на интернет адрес: jumbo-plaza.com

8.2. Организаторите на Томболата си запазва правото да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила от деня на публикуването им на горепосочената интернет страница. Организаторите си запазва правото да преустанови провеждането на Томболата по всяко време. При възникнали спорове крайните решения се взимат от Организаторите.

9. ЛИЧНИ ДАННИ

9.1. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

9.2. Включвайки се в настоящата Томбола, Участниците предоставят доброволно личните си данни и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от (име на компанията) , както и неговите подизпълнители/партньори само и единствено за цели, свързани с тази Томбола, а именно:

• валидно участие в Томболата, определяне на печеливши и установяване на контакт с тях за целите на предоставянето на спечелените от тях награди;

• организиране и осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди и осъществяване на комуникация в тази връзка.

10.3. Участниците в Томболата предоставят личните си данни доброволно. Отказът да се предоставят личните данни води до невъзможност за пълноценно участие в Играта и/или за получаване на спечелена награда.

10.4. Организаторът ще съхранява личните данни на Участниците до приключване на Томболата и уреждане на всички отношения, свързани с нея.

11. Ако Участник счита, че личните му данни са обработвани незаконосъобразно, той има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2; https://www.cpdp.bg/; kzld@cpdp.bg.

Leave a Reply

Your email address will not be published.